Boekbespreking "Hoe bestaat het?" door ds. Pieters

Ds. Pieters heeft het boek "Hoe bestaat het" gelezen en besproken:

In twintig hoofdstukken wordt de lezer (voor minder dan een tientje – en dat is voor zo’n boek géén geld!) grondig geïnformeerd over allerlei dingen die gaan over de schepping en evolutietheorie, over de zondvloed en de ijstijd. Het uitermate interessante boek is eenvoudig van taal en stijl, voor de niet wetenschappelijk geschoolde, en toch is het wetenschappelijk verantwoord, voor jongeren die verder studeren en met al deze vragen te maken krijgen. Onder andere het volgende komt aan de orde: of de aarde in zes dagen is geschapen en of de scheppingsdagen van Genesis 1 dagen van 24 uur waren; of de methoden die evolutionisten gebruiken om de ouderdom van fossielen en aardlagen te bepalen wel betrouwbaar zijn; hoe het mogelijk is om het licht te kunnen zien van sterren die miljoenen lichtjaren van de aarde verwijderd zijn, terwijl Gods Woord toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is als het gaat om de ouderdom van die aarde, die wel duizenden, maar niet miljoenen, laat staan miljarden, jaren is.

Het boek gaat ook in op allerlei verkeerde dingen in de wereld, zoals het bestaan van roofdieren, terwijl God de dieren schiep zonder dat er dood en verderf was.

Heel eerlijk worden tegenstemmen aan het woord gelaten, om ze vervolgens te weerleggen. Allerlei argumenten die voor evolutie lijken te pleiten, worden onder de loep genomen en wetenschappelijk weerlegd. Niet dat deze wetenschappers die onvoorwaardelijk in de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift geloven, alles kunnen verklaren, maar wel wordt uit dit boek duidelijk dat evolutionisten ook lang niet alles kunnen verklaren, en dat creationisten niet minder geloofwaardige theorieën hebben dan de niet-gelovige wetenschappers.

Heel onderwijzend is het hoofdstuk over ‘Wie was de vrouw van Kaïn?’ Op een bezonnen manier wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op allerlei verschijnselen rondom en volgend op de zondvloed in Noachs tijd, zoals ‘Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan?’, ‘Hoe pasten alle dieren in de ark?’, ‘Hoe hebben vissen de zondvloed overleefd?’ Verwonderd en onder de indruk ben ik na het lezen van deze hoofdstukken hoeveel wetenschappelijk onderzoek in de Engelssprekende wereld hierover is verricht.

Andere ook heel onderwijzende hoofdstukken met veel verrassende informatie zijn: ‘Hoe zit het met de ijstijd?’, ‘Hoe verspreidden de dieren uit de ark zich over de aarde?’, ‘Hoe zijn al de verschillende ‘rassen’ uit Noachs gezin ontstaan?’, ‘Hoe zit het met de dinosauriërs?’

Het slothoofdstuk stelt de vraag aan de orde: ‘Hoe kan ik de God van de Bijbel leren kennen?’ In het antwoord worden we gewezen op Handelingen 20 vers 21 “Betuigende, zowel joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.”

Het lezen van dit boek was voor mij een genot: duidelijke antwoorden op de in discussie zijnde vragen. Na het lezen van dit uitnemende boek (waarvan sommige hoofdstukken tamelijk technisch zijn en mijn begrip te boven gaan) kan ik mij niet voorstellen dat theologen en predikanten – ook in onze kerken – nog onder de indruk kunnen zijn van de zogenaamde wetenschap die zonder enig bewijs beweringen doet die de Bijbel tegenspreken. Al ben ik niet capabel om het wetenschappelijke gehalte van alles wat in dit boek beschreven is, te beoordelen, het komt mij zeer aanvaardbaar voor en ik beveel het lezen van dit boek dan ook heel graag aan, in het bijzonder bij de studerende jeugd!

Een mooi boek inderdaad. Wat

Een mooi boek inderdaad. Wat vind je (vinden jullie) er zelf van?
Het valt me op dat ds. Pieters sommige dingen uit het boek niet snapt om het vervolgens dan toch aan te bevelen... Hoe kun je subjectief een oordeel over iets geven, als je niet eens weet waar je het precies over hebt?!?

 Mijn Nederlands is

 Mijn Nederlands is natuurlijk niet meer al te goed, maar volgens mij is de definitie van "aanbevelen" niet: in staan voor de juistheid van ieder feit, iedere bewering, ieder citaat, en iedere referentie. Als dat de defintie is, dan is er wellicht niemand op de wereld die dit boek kan aanbevelen, omdat het over biologie, geschiedenis, theologie, natuur- en scheikunde gaat. Is er iemand gekwalificeerd genoeg om met absolute autoriteit over all deze onderwerpen te spreken?

Zelf vind ik het een uitstekend boek en beveel het dan ook iedereen aan! Ik ken het natuurlijk al lang via de Engelstalige wereld, heel goed dat het nu in het Nederlands vertaalt is. De kennis wat betreft het creationisme is hier bedroevend laag, dus dit boek is uitermate geschikt om mensen over de laatste 30 jaar bij te scholen.