creationisme

Darwin en de fossielen test

In mijn reeks artikelen van de Ellips Darwin special ben ik aangeland bij "Darwin en de fossielentest" van Hans Hoogerduijn. Een goede start om onzin van zin te onderscheiden is als een theorie voorspellingen doet. Zo voorspelde Darwin dat er vele overgangsvormen tussen soorten zouden moeten zijn geweest, en dat er vele fossielen gevonden zouden worden die inderdaad overgangsvormen zijn.

Het resultaat na 150 jaar zoeken is nogal bedroevend  een handje vol betwiste fossielen. Hans Hoogerduijn's artikel is een uitstekend overzicht van de stand van zaken, en ik kan hier weinig aan toevoegen. Aanbevolen!

Laat me afsluiten met een citaat uit dit artikel:

De geoloog K.J. Hsü (Het grote uitsterven, Amsterdam 1986, p. 289, 291) sluit zijn betoog als volgt af: 'Evolutie is een historisch process dat bewezen wordt door de fossielen in de aardlagen. Darwinisme is een theorie die stelt dat natuurlijke selectie het mechanisme is waardoor de organismen in dit historisch process veranderen (..). Darwin gaf geen fossiele bewijzen voor zijn conclusie, en de twintigste-eeuwe neo-darwinisten doen dat al evenmin'; verder is 'Darwins postulaat van natuurlijke selectie als het mechanisme waarmee de soorten veranderen althans gedeeltelijk gefalsificeerd'. Daarom concludeert Hsü, 'is darwinisme geen wetenschap meer, maar een dogma van het huidige wetenschapsestablishment'.

 

Boekbespreking "Hoe bestaat het?" door ds. Pieters

Ds. Pieters heeft het boek "Hoe bestaat het" gelezen en besproken:

In twintig hoofdstukken wordt de lezer (voor minder dan een tientje – en dat is voor zo’n boek géén geld!) grondig geïnformeerd over allerlei dingen die gaan over de schepping en evolutietheorie, over de zondvloed en de ijstijd. Het uitermate interessante boek is eenvoudig van taal en stijl, voor de niet wetenschappelijk geschoolde, en toch is het wetenschappelijk verantwoord, voor jongeren die verder studeren en met al deze vragen te maken krijgen. Onder andere het volgende komt aan de orde: of de aarde in zes dagen is geschapen en of de scheppingsdagen van Genesis 1 dagen van 24 uur waren; of de methoden die evolutionisten gebruiken om de ouderdom van fossielen en aardlagen te bepalen wel betrouwbaar zijn; hoe het mogelijk is om het licht te kunnen zien van sterren die miljoenen lichtjaren van de aarde verwijderd zijn, terwijl Gods Woord toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is als het gaat om de ouderdom van die aarde, die wel duizenden, maar niet miljoenen, laat staan miljarden, jaren is.

Het boek gaat ook in op allerlei verkeerde dingen in de wereld, zoals het bestaan van roofdieren, terwijl God de dieren schiep zonder dat er dood en verderf was.

Heel eerlijk worden tegenstemmen aan het woord gelaten, om ze vervolgens te weerleggen. Allerlei argumenten die voor evolutie lijken te pleiten, worden onder de loep genomen en wetenschappelijk weerlegd. Niet dat deze wetenschappers die onvoorwaardelijk in de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift geloven, alles kunnen verklaren, maar wel wordt uit dit boek duidelijk dat evolutionisten ook lang niet alles kunnen verklaren, en dat creationisten niet minder geloofwaardige theorieën hebben dan de niet-gelovige wetenschappers.

Heel onderwijzend is het hoofdstuk over ‘Wie was de vrouw van Kaïn?’ Op een bezonnen manier wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op allerlei verschijnselen rondom en volgend op de zondvloed in Noachs tijd, zoals ‘Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan?’, ‘Hoe pasten alle dieren in de ark?’, ‘Hoe hebben vissen de zondvloed overleefd?’ Verwonderd en onder de indruk ben ik na het lezen van deze hoofdstukken hoeveel wetenschappelijk onderzoek in de Engelssprekende wereld hierover is verricht.

Andere ook heel onderwijzende hoofdstukken met veel verrassende informatie zijn: ‘Hoe zit het met de ijstijd?’, ‘Hoe verspreidden de dieren uit de ark zich over de aarde?’, ‘Hoe zijn al de verschillende ‘rassen’ uit Noachs gezin ontstaan?’, ‘Hoe zit het met de dinosauriërs?’

Het slothoofdstuk stelt de vraag aan de orde: ‘Hoe kan ik de God van de Bijbel leren kennen?’ In het antwoord worden we gewezen op Handelingen 20 vers 21 “Betuigende, zowel joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.”

Het lezen van dit boek was voor mij een genot: duidelijke antwoorden op de in discussie zijnde vragen. Na het lezen van dit uitnemende boek (waarvan sommige hoofdstukken tamelijk technisch zijn en mijn begrip te boven gaan) kan ik mij niet voorstellen dat theologen en predikanten – ook in onze kerken – nog onder de indruk kunnen zijn van de zogenaamde wetenschap die zonder enig bewijs beweringen doet die de Bijbel tegenspreken. Al ben ik niet capabel om het wetenschappelijke gehalte van alles wat in dit boek beschreven is, te beoordelen, het komt mij zeer aanvaardbaar voor en ik beveel het lezen van dit boek dan ook heel graag aan, in het bijzonder bij de studerende jeugd!

Zekerheid en vertrouwen

Zekerheid en vertrouwen is een artikel van Dr. Evert van der Heide. Het is het artikel van wat je in het Engels een 'fence sitter' zou noemen: iemand die niet voor het een nog voor het ander wil of durft te kiezen. Of in Bijbelse taal: iemand die twee heren wil dienen. Ergens wringt het.

Aan de ene kant betoogt dhr. van der Heide dat de argumenten rondom complexiteit sterker worden. Da's natuurlijk waar, maar de basis van het geloof in de schepping is niet argumenten over complexiteit. Dat is de Bijbel natuurlijk. Als je die loslaat, houd je slechts de rede over. Ofwel met Paulus: "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden."

Zijn gedeelte over intelligent ontwerp zijn de moeite waard. Net als zijn kritiek op het neodarwinisme (de orthodoxe theorie over hoe het leven is instaan). Zijn kritiek op creationistische modellen is minder sterk. Hij schrijft op een gegeven moment:

Tegelijk is er voorlopig nog geen zicht op een 'jong heelal'-kosmologie, zoals sommige creationisten dat wensen.

Eerder al schrijft hij:

De moeite die ik met dit soort theorieën heb is dat de uitkomst overeen lijkt te komen met een Bijbelse tijdschaal, maar dat het moeilijk te bevestigen valt.

Dhr. van der Heide doet echter geen poging om te definiëren wat we precies een kosmologie is, hoe dat te bevestigen is, en waarom creationistische modellen dan minder bevestigd zouden zijn dan de Big-Bang variant. Het ligt in de aard van dit soort theorieën dat ze niet te bevestigen zijn. Je kan simpelweg schepping of Big-Bang niet even naspelen. Dus wetenschap die gaat over het verleden is per definitie van een geheel andere klasse dan wetenschap over het bouwen van een brug. Dat kun je in een laboratorium herhalen en nadoen. Unieke gebeurtenissen in het verleden zijn per definitie niet na te spelen in een laboratorium. Niemand was aanwezig bij de Big Bang. Iemand was aanwezig bij de schepping en heeft ons vertelt wat er gebeurd is. Dus vandaar dat we wel weten wat er gebeurd is.

We weten niet hoe. En zullen dat wellicht nooit weten. Maar je kan er wel over nadenken. De creationistische modellen laten zien dat je niet je toevlucht hoeft te nemen tot rare uitvluchten zoals dat de lichtsnelheid is veranderd. Met de huidige kennis van de natuurwetten kun je tot vrij bevredigende verklaringen komen waarom het heelal niet jong is, maar de aarde wel. Dus creationisten hangen geen 'jong heelal'-kosmologie aan zoals dhr.  van der Heide beweert en zijn er ook niet naar opzoek. Het heelal is oud, miljarden jaren wellicht, maar de aarde niet. En dat kunnen we goed begrijpen. Klokken aan boord van het International Ruimtestation draaien ook iets sneller als hier op aarde.

Over dat deze theorieën moeilijk te bevestigen zijn: niet helemaal waar. De zogenaamde "Pioneer anomaly" is niet te verklaren vanuit de Big Bang, maar juist wel met de moderne creationistische modellen.

Ik zal maar niet reageren op de MOND theorie die dhr. van der Heide noemt. Een zin als:

Die komt erop neer dat zware lichamen niet elkaar aantrekken, maar naar elkaar toe geduwd worden.

Ten tijde van Newton kon je wellicht nog over aantrekking van zware lichamen schrijven, maar na Einstein zou je toch een betere formulering verwachten: massa vervormt tijd en ruimte. Als op een blad papier een knikker legt, buigt het papier iets. Leg je daarna iets verder een veel grotere knikker op het blad, dan buigt het papier veel meer, en de lichte steen rolt naar de zware toe. Dat is hoe massa de tijd-ruimte vervormen. En voor de mensen die iets van QED afweten: ik ga pas in gravitons geloven als we een graviton generator hebben gebouwd.

Aan  het eind van het betoog noemt dhr. van der Veer twee zaken waarop geen creationistisch antwoord beschikbaar is (en inderdaad, zo plaatst hij creationisme en evolutie als gelijkwaardig naast elkaar). Het eerste wat hij noemt is dat zoogdieren uit reptielen ontstaan zijn en noemt dan een voorbeeld over de ontwikkeling van het gehoororgaan als bewijs. Hoe zijn zoogdieren ontstaan volgens de evolutie-theorie? Vissen gingen aan land, daaruit ontstonden reptielen, die zich later splitsen in zoogdier-achtige reptielen en de reptielen die we nu kennen. De zoogdier-achtige reptielen werden later echte zoogdieren. Alleen al het feit dat dhr. van der Veer dit een argument vindt, zegt al wat. De fossielen waarop dit bewijs gebaseerd is, zijn niet miljoenen jaren uit, maar zeer waarschijnlijk ontstaan tijdens de vloed, dus 4,500 jaar oud. Voor wetenschappelijke kritiek, lees Could the mammalian middle ear have evolved … twice?

Het tweede punt wat dhr. van der Veer noemt is de overeenkomst in DNA tussen mensen en chimpansees. Wat dit een wat sterker argument maakt dan gewoonlijk is dat bepaalde fouten in het DNA ook bij mensen aanwezig zijn. Dus de fout is ontstaan bij de voorouder van mens en chimpansee, en daarom hebben zowel mensen als chimpansees dezelfde fouten op dezelfde plek. Ook hier is een creationistisch antwoord beschikbaar. ... En na lang zoeken bleek dat ik mijn meest recente Technical Journal niet kon vinden. Daar stond nu net een artikel hierover in. En dit artikel blijkt nog niet via de website beschikbaar te zijn. Maar goed, dus ook hier wordt over nagedacht. En zelfs als creationisten nooit een antwoord zouden vinden, zou dan alles niet waar zijn? Is de basis van je geloof dat je op alle vragen een antwoord heb?

Concluderend kunnen we zeggen dat dit artikel uitstekend past in het scheppings-agnostisch denken wat Dr. Ouweneel nu aanhangt.

Ongelooflijk

Zogenaamd de meest bewezen wetenschap van de mensheid. Of toch niet? Evolutionisten hebben de gewoonte om toe te geven dat het bewijs tot dan toe nooi veel heeft voorgesteld, als ze dan toch een keer echt bewijs hebben gevonden. Jack Conrad:

“Dit is ongelooflijk”, aldus onderzoeker Jack Conrad. “Dit is de eerste keer dat we echt iets zien verdwijnen bij een fossiel.”

Dit is echter een heel gek argument: een fossiel dat iets niet heeft, is het bewijs dat latere nakomelingen iets vreselijks complex als vleugels hebben ontwikkelt? Vogels zijn zogenaamd ontwikkeld uit dinosaurussen, hoewel de beesten vrijwel geen gelijkenis hebben. Dat zo'n theorie zoveel aanhang kan krijgen gaat mij boven m'n pet, maar het is op dit moment een heel populaire theorie bij de evolutionisten. Maar werk nog even beter aan het bewijs heren.

'Debat evolutie en schepping is levensbeschouwelijk van aard'

De Darwin Special van Ellips (zie vorige review) bevat ook een interview met Bart Leeuwenburgh over hoe Darwins denkbeelden destijds in Nederland ontvangen zijn. Interessant om te lezen. Citaat:

Je kunt niet letterlijk in het bijbelse scheppingsverhaal geloven en tegelijkertijd in Darwins evolutieleer. Je kan natuurlijk wel in het scheppingsverhaal geloven als je dit symbolisch opvat. Dat is momenteel ook het standpunt van sommige mensen binnen de Evangelische Omroep.

Charles Darwins 'struggle for faith'

Dit is een artikel van Pieter Gorissen waarin hij de stelling verdedigt dat Darwin nooit een atheist is geworden. Uit het artikel blijkt dat niet-atheist hier in de meest beperkte zin van het woord genomen moet worden: iemand die het ontstaan van iets hogers niet ontkent. Het zou juister geweest zijn om te zeggen dat Darwin een agnost was:

He labelled himself an agnostic, and gave us his ‘Religious Belief’ in his Autobiography, written in 1876 when he was 67.

Het artikel vermeldt tevens dat, toen Darwin aan boord van de Beagle was hij "geen enkele twijfel had over de strikte en letterlijke waarheid van elk woord in de Bijbel." Het leven aan boord wordt gekenschets als een religieuze Darwin temidden van ongelovige officieren. Het artikel vermeldt niet dat kapitein FitzRoy zeer religieus was:

Captain Robert FitzRoy was a deeply religious man who believed every word in the Bible and personally conducted divine service every Sunday, at which attendance by all on board was compulsory.

Darwin was zeker toen ook religieus, maar dat hij elk woor in de Bijbel geloofde, kan niet waar zijn geweest. Hij nam het eerste boek van Charles Lyell’s Principles of Geology mee aan boord, en liet het tweede volume zich onderweg toesturen:

This was a revolutionary book for that time. It subtly ridiculed belief in recent creation in favour of an old earth, and denied that Noah’s Flood was worldwide; this, of course, was also a denial of divine judgment.

Darwin was aan boord van de Beagle tussen 27 December 1931 en 2 October 1836. In zijn autobiografie schrijft hij over zijn ontwikkeling:

I had gradually come by this time, i.e. 1836 to 1839, to see that the Old Testament was no more to be trusted than the sacred books of the Hindoos or the beliefs of any barbarian

Het artikel deelt mee dat: "Toen hun oogappeltje Annie op tienjarige leeftijd overleed, was het voor Charles gedaan met het christelijk geloof." Een vaker gehoorde bewering, echter onjuist. In 1849 gaf hij het christendom op:

On another occasion he wrote, ‘I never gave up Christianity until I was forty years of age’. He turned 40 in 1849.

Maar zijn dochter Annie overleed pas in 1851, twee jaar later.

Het artikel noemt terecht de fabel dat Darwin op zijn sterfbed zijn opvattingen herroepen heeft. Maar dat is eigenlijk de enige paragraaf die ik zonder reserveringen aan kan nemen. De rest van het artikel probeert veel te veel van Darwin iemand te maken die en theist was, en evolutionist. Maar dit is wat Darwin schreef in het laatste jaar van zijn leven:

I must look forward to Down graveyard as the sweetest place on earth.

Ellips magazine: Darwin special

In een serie blog posts wil ik de artikelen bespreken die in de Darwin special van Ellips magazine te vinden zijn (editie mei 2009). Ellips magazine schijnt begonnen te zijn met als doel de beoefening van de wetenschap in onderworpenheid aan de Heilige Schrift te bevorderen en met de resultaten van deze arbeid een zo breed mogelijke kring te dienen. Daar is helaas niet veel meer van over. Hoofdredacteur Ouweneel beschrijft zich nu als een ontstaansagnost, iemand die niet weet hoe het leven ontstaan is.

Ik leg een artikel eenvoudigweg langs de laatst gepubliceerde stand van zaken in het creationisme, voorzover me dat bekend is uiteraard.

‘Lange nek giraffe is evolutionair onverklaarbaar’

nu.nl over giraffes:

De evolutionaire theorieën waarmee de lange nek van de giraffe wordt verklaard, kloppen niet. Dat melden wetenschappers uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten in een nieuwe studie.  

Inderdaad. Als tip voor volgend onderzoek: er zijn nog een paar duizend soorten die ook niet verklaard kunnen worden.

Debat rond evolutie „geestelijke strijd”

Het Reformatorisch Dagblad:

Vorig jaar bleekt uit een enquête dat bijna 40 procent van de studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit de evolutietheorie niet als enige verklaring voor het leven op aarde ziet. Bruinsma deelt de mening van prof. Han Zuilhof, sinds vorig jaar „persoonlijk hoogleraar” organische chemie aan de universiteit, „dat dit percentage voor mensen die er echt over nadenken, nog aan de lage kant is.”

Voetius over de schepping

Het RD is nu bezig met een serie artikelen over theologen uit het verleden die aangehaald werden alsof ze ruimte zouden geven om biljoenen jaren in Genesis te lezen. Een uitstekende correctie, zeker het eerste artikel. Zegt prof. dr. Benno A. Zuiddam:

„De algemene christelijke kerk heeft de klassieke scheppingsleer steeds aanvaard, van Pinksteren tot aan de verlichting. Toen werd het donker.”

Inderdaad. Interessant is het artikel over Voetius, een interview met mijn leraar Latijn de Niet. Het is wel aardig om te zien dat creationisten nu duidelijk anders denken dan de toch wat simpele opvattingen (vanuit nu gezien) van Voetius. Bijv:

„Zijn alle soorten dieren, ook de giftige en de schadelijke, door God geschapen?” „Ja. Want na de zes dagen zijn er geen nieuwe soorten meer door God geschapen.”

In het creationisme wordt dit nu ontkent. God schiep geen schadelijke dieren. En over nieuwe soorten denken we iets genuanceerder. Het soort begrip zoals Voetius dat hanteerde is niet houdbaar. Er zijn simpelweg veel te veel soorten. Die pasten nooit allemaal in de ark. Het soort begrip zoals dat vroeger gehanteerd werd, blijkt dan ook niet het soortbegrip te zijn wat de Bijbel hanteert. Creationisten gebruiken het woord "baramin", een Hebreewsch woord. Bijv. honden en wolven behoren tot dezelfde baramin. Zo ook alle paarden inclusief de zebra. Ook tijgers en leeuwen behoren waarschijnlijk tot dezelfde soort. Soorten ontstaan uit baramin, en soorten kunnen bijzonder snel ontstaan, vele malen sneller dan de evolutietheorie verwachtte. En de feiten bevestigen dit. Binnen enkele generaties kun je al een soort hebben. God schiep dus niet alle soorten, maar een soort oersoort, die het vermogen had, via specialisatie, zich aan te passen aan de omgeving. Omgekeerd kan niet, dat zou evolutie zijn: als een soort ontstaat na aanpassing, verliest het bepaalde vermogens. Door selectie hou je slechts bepaalde eigenschappen over, precies hetzelfde als hoe nieuwe hondensoorten ontstaan.

Voetius is het niet eens met James Ussher. Maar dat lijkt me onjuist. De Bijbel geeft ons geen exacte jaren zodat we daar niet mee kunnen rekenen. Ze zijn nu juist daarvoor bedoeld: dat we een absolute historische maatstaf zouden hebben, die we anders niet zouden weten. Voetius:

Het kan niemand die er ook maar even over nagedacht heeft, onbekend zijn dat zo’n berekening tal van tekortkomingen heeft”, schrijft hij.

Ik ben bekend met die berekeningen, en ik moet zeggen dat het aardig de tand des tijds heeft doorstaan. Zoveel tekort komingen zijn er niet. Maar de context is hier erg onduidelijk. Het RD heeft wellicht veel context weggelaten. Bedoeld Voetius nu dat een berekening van het uur van de schepping problematisch is, of dat we niet kunnen uitrekenen hoe lang de periode voor de zondvloed was?

Themabijeenkomst vanavond over schepping en evolutie georganiseerd door het RD

Heb gisteravond een groot deel van de themabijeenkomst over schepping en evolutie gezien. Het geloof in de schepping van zes dagen, een aarde van 6000 jaar oud, en de zondvloed werden knock-out geslagen. Nu was dit niet zo moelijk, want de verdediger voor dit standpunt was niet uitgenodigd.

Technisch gezien was het uitstekend opgezet. Het debat was perfect via internet te volgen, geen haperingetje gemerkt.

Maar het doel van deze bijeenkomst was ongetwijfeld niet om aan te tonen dat het RD online uitzendingen kan verzorgen. Wat het doel wel was, blijft me een raadsel. Waarom organiseer je een debat over schepping en evolutie en je nodigt niemand uit die een competent een wetenschappelijk verhaal over de eerste elf hoofdstukken van Genesis kan houden? Het is niet zo dat dit soort mensen in Nederland niet te vinden zijn.

Dr. A. van Nieuw Amerongen was denk ik de enige die de Bijbel las zoals het er staat. Maar hij zei dat hij dit soort discussies niet zo interessant vond en hield daarom de hele avond zijn mond. Waarom nodig je iemand uit die zich klaarblijkelijk nog nooit in dit soort vraagstukken heeft verdiept?

Ik heb werkelijk geen idee wat dr. M.J. Paul nu gelooft, als ik mijn mening op deze avond moest baseren. Hij kwam over als iemand die, als hij Saul moest adviseren toen David bij hem kwam met het verzoek om tegen Goliath te mogen strijden, zou zeggen dat dit Goliath wel eens pijn zou kunnen doen. Ik denk dat hij waarschijnlijk wel geloofde in een schepping van zes dagen, maar waarom begin je een verdediging hiervan met: er staat niet dat dit dagen van 24 uur waren. Duh! We gaan eerst een eis aan de Bijbel stellen: dit moet er staan, anders geloof ik het niet. God heeft de uren niet geschapen., die verdeling is een uitvinding van mensen. Als er 24 uur had gestaan had, dan had hij waarschijnlijk gezegd dat er niet stond dat dit uren van 3600 seconden waren. Maar goed, hij had interessante opmerkingen over dinosaurussen in de Bijbel.

Dr. J. Douma geloofde zeker niet (meer?) in het letterlijk lezen van de eerste elf hoofdstukken. Hij meende dat door alle eeuwen heen de kerk ruimte had gegeven voor alternatieve opvattingen zoals het lezen van tijdperken. Niemand ging hier tegen in. Maar de beste man is geheel onjuist. Basil van Caesarea (329 - 379), dus dan zijn we aan het begin van de kerkhistorie doet dit al, uitermate gedegen. Slechts een kort citaat, volg de link voor een verdediging van 6 dagen, ieder van 24 uur, dat er geen dood was voor de zondeval, etc. Ieder evolutionistisch standpunt van onze dagen komt aanbodt. Maar hier het citaat:

Vermijd de onzin van die arrogante filosofen die niet eens schaamrood worden als ze hun ziel vergelijken met een hond, of zeggen dat ze vroeger vrouwen, struiken of vissen waren. Zijn ze ooit vissen geweest? Ik zou het niet weten, maar ik aarzel niet vast te stellen dat ze in hun geschriften laten zien dat ze minder verstand hebben dan vissen.

Augustinus werd dacht ik ook nog genoemd. Citaat uit De Stad Gods:

... Zij worden ook bedrogen door die gevaarlijke documenten die zeggen dat de historie van de aarde vele duizenden jaren is, maar in de Heilige Schriften vinden we dat er nog niet eens 6000 jaar voor bij zijn gegaan.

Ik geef toe dat Augustinus, en anderen uit die tijd, een onzeker geluid lieten horen als het over een scheppingsdag van van 24 uur ging, vooral door invloed van de allegoriserende prediking van die dagen. Maar dat betekent niet dat ze onzeker waren over de oudheid van de aarde. En de scheppingsdag werd niet meer dan 24 uur, juist minder! Het werd geïnterpreteerd als een ogenblik, zeker geen periode!

Origenes, Thomas van Acquinas, ook zij geloofden in een letterlijk lezen van Genesis. Net zo voor Maarten Luther, Calvijn, allebei geloofden ze in een schepping van zes dagen van 24 uur.

En waarom geloofden ze dat? Omdat er geen evolutionisten waren in die dagen? Juist wel! De wetenschappers in die dagen geloofden in spontane generatie (leven komt uit niet-leven), een oude aarde, etc. Dat was het wetenschappelijk klimaat van die tijd! Uiteraard schreven de kerkvaders hierover en verdedigen Genesis. Dit is echt geen discussie uit de 19e en 20e eeuw.

Dr. J. Douma haalt ook nog even uit naar hen die Genesis letterlijk nemen met een sneer dat ze toch ook niet geloven dat de zon stil stond in de dagen van Jozua. Hij vergeet iets. Dit vers wordt vaak slechts voor de helft aangehaald. Jozua zegt niet dat slechts de zon moet stil staan. Dit is wat hij zegt, Jozua 10:12: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!

Waarom staat hier dat ook de maan moet stil staan? Die domme Jozua, die natuurlijk geloofde dat de zon rondom de aarde draaide, hoeft toch slechts de zon te laten stoppen met draaien? Het feit dat ook de maan stopte, is al een indicatie dat er meer aan de hand is. Creationisten vinden het 't meest waarschijnlijk dat de aarde stopte met draaien. De aarde draait met 1600 km per uur. Als een auto die 120km per uur rijdt in een paar seconden kan stoppen, kan de aarde ook  met enkele minuten stil staan. Er zijn natuurlijk andere enorme effecten die gecompenseerd moeten worden, maar daarom is dit ook een wonder.

Dr. C. Dekker werd bijna aanbeden door de gespreksleider. Hij werd neergezet als DE man van de wetenschap. En de wetenschap is altijd juist natuurlijk. Als we weten wat er waar is, moet je niet de Bijbel openslaan, maar een wetenschapper raadplegen, en vervolgens kan je dan de Bijbel aanpassen om dat ermee overeen te laten komen. Ook Dr. C. Dekker vind dat je Genesis niet als geschiedenis moet lezen, maar als allegorie. Maar wie eigenlijk vertelde ons dat de zon om de aarde draaide? Dat waren niet de theologen. Dat waren de wetenschappers van die dagen. Ze hadden goede argumenten, en goede berekeningen. Maar ze waren wel fout. En 1500 jaar lang hebben wetenschappers dit beweert.

Dr. C. Dekker meende ook dat leeuwen geen gras aten voor de zondeval. Dan moest hun hele spijsvertering aangepast worden. Hij blijkt dus niet veel van biologie te weten, want dat is absoluut niet zo. Er is namelijk een goed gedocumenteerd verslag van een leeuw in de vorige eeuw die wel degelijk alleen gras at. Hun spijsvertering duidt er dus helemaal niet op dat ze zo geevolueerd zijn! Er zijn vele gedocumenteerde voorbeelden van dieren die van vegetarier naar carnivoor en omgekeerd kunnen wisselen. Bijv. de Nieuw Zeelandse Kea eet normaal fruit, maar kan zeer makkelijk omschakelen naar vlees.

Dr. C. Dekker gelooft ook in een lokale vloed, dus zeg maar Mesopotamie liep onder, maar de rest van de wereld niet. Waarom heeft dan zowat iedere stam en ieder volk, hoe primitief ook, een verhaal over de vloed? Er zijn er werkelijk duizenden. En waarom zou Noach dan een raaf en duif meegenomen hebben? Die hadden wel even weg kunnen vliegen en terugkomen als het weer droog was. Een lokale vloed is werkelijk de meest onzinnige lezing. Nee, zonder globale vloed zouden we nauwelijks fossielen hebben, en zou ons landschap er heel anders uitzien. Tekenen van de zondvloed zijn werkelijk overal, je moet slechts leren er weer oog voor te krijgen.

Als conclusie moet ik zeggen dat het triest is dat er werkelijk geen weerwoord tegen dit soort ciritici vernomen werd. En als er kritisch werd gereageerd was het met niet meer gebruikte argumenten (lichtsnelheid was vroeger sneller). Ik heb het al eerder gezegd, de wetenschappelijke kennis over creationisme is beschamend in Nederland, en de rol die het RD hierin speelt is bedroevend.

Syndicate content